Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.03.2012 19:55 - Върховният административен съд на Република България - Седемчленен състав - II колегия-ПРОТОКОЛ по ДЕЛО №1427 София, 15.03.2012 г.
Автор: tsvetankov Категория: Други   
Прочетен: 4163 Коментари: 0 Гласове:
7

Последна промяна: 13.04.2013 12:36


  П Р О Т О К О Л

София, 15.03.2012 година
Върховният административен съд на Република България - Седемчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на петнадесети март две хиляди и дванадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА ТЕНЕВА
  ЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ АНЧЕВА
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
ИВАН РАДЕНКОВ
ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
ЛОЗАН ПАНОВ
ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
при участието на секретаря Светла Панева
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 1427 по описа за 2012 година
image,
докладвано от съдията ИВАН РАДЕНКОВ

На поименно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене:

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ Павел Иванов Цветанков - редовно призован, явява се лично.
ОТВЕТНИКЪТ Министъра на културата - редовно призован, представлява се от адвокат Карпузова, надлежно упълномощена.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Цветанков: Да се даде ход на делото.
АДВОКАТ Карпузова: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, седемчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА по чл. 225 от АПК:
ДОКЛАДВА и жалба с вх. № 2094/03.02.2012 г. за неизпълнение на съдебно решение № 38/03.01.2012 г., постановено по адм. дело № 7508/2011 г. и решение № 6050/02.05.2011 г., постановено по адм. дело № 827/2011 г.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Цветанков: Поддържам и двете жалби. Допълнителни доказателства няма да представям.
АДВОКАТ Карпузова: Оспорвам и двете жалби. Няма да соча други доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, седемчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Цветанков: Уважаеми върховни административни съдии, на 27.10.2010 г. подадох заявление за достъп до обществена информация до министъра на културата с вх. № 97-00-0021/27.10.2010 г., съдържащо ясно формулирани въпроси в 9 точки. Продължаващата две години преписка № 97-00-0021, Министерство на културата многократно грубо нарушава ЗДОИ, като всички нарушения са описани подробно в кориците на адм. дело № 827/2011 г. и адм. дело № 7508/2011 г. И до този момент няма нито един документален отговор относно статута, собствеността и начина на придобиване на Панагюрското златно съкровище от Република България. Тук е мястото дебело да подчертая, че няма законови основания Панагюрското златно съкровище да се счита за изключителна държавна собственост, тъй като то не е открито при теренни проучвания (археологически разкопки). Подробна обосновка по този въпрос, с включени доказателствени материали е изложена в кориците на адм. дело № 7508/2011 г., с входящ номер от 29.09.2011 г., 16.05 ч. В решенията и по двете дела е налице неправилно обосноваване, като мотивите ми са изложени в касационна жалба с вх. № 714/12.01.2012 г. и следва решенията да бъдат отменени като съобразно чл. 227, ал. 1 съдът трябва да реши делото по същество.
Накратко пороците на съдебните решения:
Първо, съдът неправилно е приел в решението си, че с отговор № 97-00-0021/10.11.2010 г., който между другото е без изведен изходящ номер и с фалшива дата, което е доказано в делото, министъра на културата коректно е изпратил запитване по точки 3, 4, 5, 6 и 7 към Регионален археологически музей - Пловдив и Исторически музей - Панагюрище. Исканата информация за статута, собствеността и движението на културна ценност се създава, разрешава и съхранява в Министерство на културата и то е длъжно да я съхранява безсрочно в регистри, съгласно Закона за паметниците на културата и музейте и Закона за културното наследство. Следователно, според чл. 3, ал. 1от ЗДОИ, министерството има задължение да отговори документално и обосновано на поставените въпроси в заявлението за достъп до обществена информация с вх. № 97-00-0021/27.10.2010 г.
Второ, решение № 6050/02.05.2011 г. и решение № 38/03.01.2012 г. без надлежна документация, съдът неправилно приема, че Панагюрското златно съкровище е заведено в НИМ - София през 1974 г. На 04.04.1974 г. и на 07.04.1974 г. съкровището е иззето от РАМ - Пловдив, но не е заведено в НИМ - София. То е заведено на 10.08.1982 г., 8 години по-късно. С номера ВКП-4362 от 1 до 9 и незаконен акт № 857/10.08.1982 г., в който са вписани грешни инвентарни номера и за който акт няма надлежна заповед за извършване на приемо-предаването, което го прави незаконен, за 8-годишния междинен период няма данни нито кой е стопанисвал съкровището, нито къде се е намирало то. Документите са приложени по дело № 7508/2011 г. и са на разположение на съда, но не са взети под внимание. В процеса на съдебното производство е изготвен и един протокол с невярно съдържание от заседание по адм. дело № 7508/2011 г. от 29.09.2011 г.
Трето, в решение № 6050/02.05.2011 г. и решение № 38/03.01.2012 г. съдът неправилно се обосновава на чл. 91 от Закона за културното наследство, в който не се говори за никаква идентификация на движима културна ценност, а за отдаване на концесия на недвижими културни ценности, следователно и в двете съдебни решения е налице неправилно обосноваване.
Четвърто, в решение № 6050/02.05.2011 г. съдът неправилно се обосновава на чл. 92 от Закона за културното наследство, в който се говори за теренни проучвания, които нямат никаква връзка с делото.
Пето, съдът неправилно приема, че не съществува задължение за извършване на идентификация на Панагюрското златно съкровище и това е причината исканата информация да не се съхранява в Министерство на културата и да не може да бъде предоставена. В делото се иска достъп до информация за вече идентифицирана културна ценност, на която би следвало да се водят регистри и научен архив с безсрочно съхранение на документите, съгласно Закона за паметниците на културата и музейте и Закона за културното наследство.
Шесто, съдът неправилно приема, че съгласно чл. 46, ал. 1 от Закона за националния архивен фонд, срокът за запазване на документите е 20 години. Според Закона за паметниците на културата и музейте, Наредбата за отчитане и опазване на движимите паметници на културата и Закона за културното наследство, всички документи, свързани с културната ценност се съхраняват безсрочно в научния архив и регистрите и следва да са достъпни по ЗДОИ.
Накратко ще повторя и нарушенията на ЗДОИ от страна на министъра на културата по преписка с вх. № 97-00-0021/27.10.2010 г. След десетките взаимно изключващи се отговори по ЗДОИ от страна на министъра на културата, предоставената информация по преписката е минимална и противоречива. Констатирани са много закононарушения при водене на научния архив, научен паспорт, изработване на копия и реплики на културни ценности и за извършени стопански престъпления, на които прокурора по делото не е обърнал внимание. Фактът, че Панагюрското златно съкровище е вписано в различните инвентарни книги с различни инвентарни номера, различни размери, по никакъв начин не бе разгледано от съдебния състав, нито от прокурор Любка Стамова. Съпоставката с разликите в размерите и теглото на предметите от съкровището при различните вписвания в основни документи, са приложени в кориците на дело № 827/2011 г. Много доказателства за поредния отказ за достъп до обществена информация от страна на министъра на културата е неизпълнение на решение № 38/03.01.2012 г., постановено по адм. дело № 7508/2011 г., в частта му касаеща точния брой на копията на Панагюрското златно съкровище от 1950 до 2010 г. В кориците на адм. дело № 7508/2011 г. с входящ номер от 29.08.2011 г. съм приложил документална извадка, разглеждаща подробно точния брой документално доказани копия на Панагюрското златно съкровище и допуснатите груби нарушения от страна на министъра на културата и подчиненото му ведомство при възпроизводството им. Тъй като прокурорът по адм. дело № 7508/2011 г. Любка Стамова не разгледа този въпрос, бях принуден да подам сигнал до Главния прокурор на Република България с вх. № 12-902/24.10.2011 г. В него подробно са разгледани всички документални доказателства и нарушения, както и точния брой на копията на Панагюрското златно съкровище - 6, при максимално разрешени от Закона за културното наследство 3. По този въпрос държа да отбележа, че законите имат и реверсивно действие, т.е. в конкретния случай според Закона за културното наследство единствено министъра на културата може да разрешава копия на културна ценност, но и единствено той може да постановява нейното бракуване, унищожаване или промяна на статута, с изрична министерска заповед. Такова право няма никой друг орган в държавната администрация, т.е. за всяко изработено копие, което министъра на културата твърди, че не е такова, би следвало да се предостави пред уважаемия съд министерска заповед за промяна на статута, бракуване или унищожаване.
Според чл. 177, ал. 2 от АПК, актовете и действията на административния орган извършени в противоречие с решение на съда са нищожни. Отговорът на Министерство на културата съдържа само отговор за копията разрешени за 2011 г., а не от 1950 г. до 2010 г. Моля съдът да постанови отново да бъде отговорено от министъра на културата по този въпрос.
Моля също да получа адекватен и конкретен отговор на т. 8 от заявлението ми по ЗДОИ - кой и на какво основание е собственик на Панагюрското златно съкровище, защото пак повтарям, то не е изключителна държавна собственост по нито един действащ закон от 1949 г. до днес.
АДВОКАТ Карпузова: Моля да оставите без разглеждане касационната жалба по чл. 225 от АПК и прекратите производството в тази му част. Налице е влязло в законна сила решение на петчленен състав на ВАС, което не подлежи на обжалване. Единственият способ за атакуване на това решение е отмяната му по реда на чл. 237 от АПК. Дори и да приемете, че озаглавената касационна жалба е молба за отмяна на влязло в сила решение, то тя не отговаря на изискванията на чл. 239 от АПК, т.е. не са посочени отменителните основания.
По отношение на жалбата за неизпълнение на съдебно решение, същата е необоснована и моля да я отхвърлите.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, седемчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР:
    ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 11054
София, 15.08.2012
   
Върховният административен съд на Република България - Седемчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на петнадесети март две хиляди и дванадесета година в състав:
    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ВЕСЕЛИНА ТЕНЕВА
    ЧЛЕНОВЕ:     ВАНЯ АНЧЕВА
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
ИВАН РАДЕНКОВ
ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
ЛОЗАН ПАНОВ
ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
     
    при секретар     Светла Панева     и с участието
    на прокурора     изслуша докладваното
    от съдията     ИВАН РАДЕНКОВ     image
  по адм. дело № 1427/2012.   image
   

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на Павел Иванов Цветанков от гр. София, против Решение № 6050/02.05.2011 г., постановено по адм. дело № 827/2011 г., по описа на Върховния административен съд, пето отделение и Решение №38/03.01.2012 г., постановено по адм. дело № 7508/2011 г., по описа на Върховния административен съд, петчленен състав. Подадена е и жалба за неизпълнение на съдебни решения постановени по адм. дело № 827/2011 г. и адм. дело № 7508/2011 г., по описа на Върховния административен съд, тричленен и петчленен състав.
Изложени са съображения за неправилност на цитираните решения поради допуснати нарушения на материалния закон, същественво нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Иска се отмяна на решение № 6050/02.05.2011 г., постановено по адм. дело № 827/2011 г., по описа на Върховния административен съд, както и на решение №38/03.01.2012 г., постановено по адм. дело № 7508/2011 г. Направено е и искане министъра на културата да бъде санкциониран по реда на чл. 304 от АПК.
Процесуалният представител на министъра на курлтурата е оспорил жалбите като процесуално недопустими.
След като п рецени събраните по делото доказателства, във връзка с доводите и съображенията на страните, Върховният административен съд, седемчленен състав, приема за установено следното:
Касационната жалба е процесуално недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане и производството по делото прекратено. С решение № 6050/02.05.2011 г., постановено по адм. дело № 827/2011 г., Върховния административен съд, пето отделение, се е произнесъл по жалба на Павел Иванов Цветанков против отказ за предоставяне на достъп до обществена информация от министъра на културата по заявление вх. № 97 - 00 - 0021/27.10.2010 г. Решението по цитираното дело е обжалвано от Павел Цветанков и министъра на културата и с решение №38/03.01.2012 г., постановено по адм. дело № 7508/2011 г. , Върховният административен съд, петчленен състав е оставил без разглеждане касационната жалба на Цветанков и е оставил в сила решението по адм. дело № 827/2011 г. по описа на ВАС.
Решението на петчленния състав на ВАС е окончателно и не подлежи на последващо касационно обжалване. За Павел Цветанков е изчерпана процесуалната възможност за защита в рамките на редовния съдебен инстанционен контрол за законосъобразност. Съобразно принципа за двуинстанционност на обжалването и съгласно разпоредбата на чл. 223 от АПК, повторната касационна жалба, както и касационна жалба против решение на касационна инстанция, са процесуално недопустими.
С решение № 6050/02.05.2011 г., постановено по адм. дело № 827/2011 г., Върховния административен съд, преписката е върната на административния орган за произнасяне по т. 8 от заявлението. Решението по адм. дело № 7508/2011 г. на ВАС, петчленен състав, е постановено на 03.01.2012 г., а касационната жалба, по която е образувано настоящото производство е подадена на 12.01.2012 г. Жалбата за неизпълнение на съдебно решение е подадена на 03.02.2012 г. При наличие на обжалване на цитираните по горе съдебни актове, от страна на Павел Иванов Цветанков, преписката не може да бъде върната на административния орган за произнасяне по искането, поради което и с оглед на процесуална икономия и жалбата за неизпълнение на съдебно решение следва да бъде оставена без разглеждане и производството по делото прекратено.
Водим от гореизложеното, Върховният административен съд, седемчленен състав

    О П Р Е Д Е Л И:    

ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Павел Иванов Цветанков от гр. София, против Решение № 6050/02.05.2011 г., постановено по адм. дело № 827/2011 г., по описа на Върховния административен съд, пето отделение и Решение №38/03.01.2012 г., постановено по адм. дело № 7508/2011 г., по описа на Върховния административен съд, петчленен състав.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Павел Иванов Цветанков от гр. София, за неизпълнение на съдебно решение № 6050/02.05.2011 г., постановено по адм. дело № 827/2011 г., по описа на Върховния административен съд, пето отделение и решение №38/03.01.2012 г., постановено по адм. дело № 7508/2011 г., по описа на Върховния административен съд, петчленен състав.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото и в тази му част.
Определението е окончателно.
    Вярно с оригинала,     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     /п/ Веселина Тенева
    секретар:     ЧЛЕНОВЕ:     /п/ Ваня Анчева
/п/ Юлия Ковачева
/п/ Иван Раденков
/п/ Павлина Найденова
/п/ Лозан Панов
/п/ Даниела Мавродиева

14509 /18.09.2012г.    До  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА
 ВЪРХОВЕН

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

До ВЪРХОВЕН

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Седемчленен състав - II колегия

 

До МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

Препис до ВКП

към преписка №10122/10

ЖАЛБА

на основание чл.177 т.2 и чл.294 от АПК

по
Дело 1427/2012 по описа на ВАС

Моля, на основание  чл.294  и чл.295 от АПК, да бъде възобновено
Дело №1427/2012. по точка осем от Заявление № 97-00-0021/27.10.2010г.!
    Прилагам НОВО ПИСМЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО по делото, с което доказвам документално, че с КОПИЕТО на Панагюрското Златно Съкровище, изработено през 1980г., е реализирана изложба в периода
08.05/03.06- 2012г. в гр. Асеновград в  поделение №24490.

 

    Посочвайки новото документално доказателство, моля уважаемият Съд, съгласно чл.177 т.2 да ОБЯВИ ЗА НИЩОЖЕН отговора на Министъра на културата с изх.№97-00-0021/26.01.2012г., да ПРЕРАЗГЛЕДА моята Жалба за неизпълнение на съдебно решение с вх.№2094/03.02.12г. и да ЗАДЪЛЖИ Министъра на културата да изпълни СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ  № 38/03.01.2012 по

 

Дело №7508/2011г.!

    Прилагам АКТ №14/08.05.2012г. за приемане-предаване на музейни предмети от ИМ-Панагюрище, с който доказвам, че КОПИЕТО от 1980г., изработено съгласно Разрешение на комитета за култура №ДМ 474/01.02.1980г.,  е действащо и носещо приходи. (съдържа една страница)

 

18.09.2012г.


  ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
 вх.№ 94-П-143/29.10.2012г.   НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
       вх. №16639/26.10.2012г.      ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ   НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
СОФИЯ
  към вх.№ Ж-01-365/12/30.10.2012г.   ДО ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ   гр. София, п.к. 1000
ул. "Георг Вашингтон" №17
E-mail: ivss@inspectoratvss.bg   Генерална дирекция "Правосъдие"   КОПИЕ ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Б-1049 БРЮКСЕЛ
ГД Правосъдие
ОПЛАКВАНЕ

По АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 1427 / 2012 седем членен  състав II колегия – ВАС.  На 18.09.2012г. са подадени  в съда, прокуратурата и насрещната страна, нови доказателства с молба за възобновяване на делото.

 

  До 25.10.2012г. молбата ми е оставена без движение и резолюция.

  Моля за Вашето съдействие, в посока пресичане на бездействието на съда и прокуратурата!
  Считам, че нарушените срокове по АПК, по същество са отказ от правосъдие!

26.10.2012г.


ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

към вх.№ 94-П-143  

 

 

 ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

СОФИЯ


към вх. №16639  

 

ДО ИНСПЕКТОРАТА КЪМ  ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

гр. София, п.к. 1000
ул. "Георг Вашингтон" №17

E-mail: ivss@inspectoratvss.bg

 

към  вх.№ Ж-01-365

 

Генерална дирекция "Правосъдие"

КОПИЕ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Б-1049 БРЮКСЕЛ
ГД Правосъдие

СТАНОВИЩЕ


От Павел Иванов Цветанков

    С учудване установих, че „след извършено на място, във ВАС, предварително проучване” на сигнала ми с вх.№ Ж-01-365/30.10.2012г. от страна на ИНСПЕКТОР Захаринка Тодорова в СТАНОВИЩЕ изх.№ № Ж-01-365/30.11.2012г., не са констатирани следните факти от съдебния процес:

 

1.      По ДЕЛО №7508/2011 е изготвен протокол с невярно съдържание от заседание 29.09.2011, съдържащ фактически, хронологически и темпорални грешки, които не бяха поправени в противоречие на документалните доказателства по делото, с което изкривиха и маскираха изнесените данни за извършени стопански престъпления в изключително големи размери при разпореждане с Панагюрското Златно Съкровище.
На заседанието по ДЕЛО№7508/10.11.2011г
. за поправка на протокола от заседание 29.09.2011, бях призован редовно едновременно в две различни зали в един и същи час и дата.

2.      В процеса са депозирани три молби за предоставяне на аудио записи от заседанията по ДЕЛО№7508/11 и ДЕЛО1427/12, с оглед доказване на процесуални и фактически грешки, на които мълчаливо е отказано.
(вх.№7508/06.10.2011г., вх.№7508/11.11.11г. и вх.№1427/09.03.2012г.)

3.      С подадената молба за възобновяване на ДЕЛО 1427/12 с вх.№14509/18.09.2012г. е приложено и ново документално доказателство за действащо копие на Панагюрското Златно Съкровище от 1980г.,  уличаващо Министъра на културата на Република България в престъпление съгласно ЗКН чл.102;чл.174 и неизпълнение на съдебно решение №38 по ДЕЛО№7508/2012г., както и на издаване на документи с невярно и подвеждащо съдържание от негова страна.

С оглед на тези факти е поискано възобновяване на ДЕЛО №1427/2012г. по тези три пункта.

 


След публичният медиен дебат по темата, на 02.11.2012г. беше спрян достъпа до документа с вх.№14509/18.09.2012г. в електронната деловодна система на ВАС, за което е информиран и в течение на казуса и Омбудсцмана на Република България.

 

 

      т.е. ВАС „добросъвестно, мотивирано и напълно безплатно” укрива извършени груби нарушения на ЗКН от страна на министъра на културата, при водене на регистри по чл.102 и изработване на копия на културни ценности по чл.174.

      Предвид изложеното и с оглед на изясняване на сигнала, моля да разгледате в цялост фактите-безпристрастно! 08.12.2012г.

 

                                                                                           С удивление:

                                                                                                                                                                         /Павел Цветанков/


 

До ВЪРХОВЕН

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Седемчленен състав-II колегия, Дело №1427/12


До МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

към преписка № 97-00-0021


ДО  НАРОДНО СЪБРАНИЕ- КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА,

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО И МЕДИИ, ПРЕПИСКА № ПГ-3194-П-2


 

    

Моля, на основание  чл.294  и чл.295 от АПК, да бъде възобновено
Дело №1427/2012-седемчленен състав,
II колегия, по точка осем от Заявление
№ 97-00-0021/27.10.2010г., като се възобнови моята ЖАЛБА с вх.№2094/03.02.12г. за неизпълнение на съдебно решение от страна на Министъра на културата на Република България.
    В кориците на делото съм доказал документално наличието на шест копия на Панагюрското Златно Съкровище.

    Прилагам ново писмено доказателство по делото, с което доказвам  документално,  че към 03.08.1963г. е налично СЕДМО  копие на Панагюрското Златно Съкровище, с което е реализирана изложба в Националната художествена галерия.
    Документите, които соча като основание за възобновяване на делото са добити на 20.03.2013г. по Закона за достъп до обществена информация.
    Съдържат се в РЕШЕНИЕ № 12-14/15.03.2013г., с което е предоставен достъп до въпросните документи за реализирана експозиция и са от научния фонд на „Национален музей на българското изобразително изкуство“.

    Моля да бъде взет предвид и АКТ №14/08.05.2012г. за приемане-предаване на музейни предмети от ИМ-Панагюрище, с който доказвам, че КОПИЕТО от 1980г.,  изработено съгласно Разрешение на комитета за култура
№ДМ 474/01.02.1980г.  е действащо към 2012г.,  и носещо приходи.
(приложен в кориците на делото)

    Посочвайки новото документално доказателство, моля уважаемият Съд, съгласно чл. 149(5); чл.177 т.2 от АПК, да ОБЯВИ ЗА НИЩОЖЕН отговора на Министъра на културата с изх.№97-00-0021/26.01.2012г., да ПРЕРАЗГЛЕДА моята Жалба за неизпълнение на съдебно решение с вх.№2094/03.02.12г. и да ЗАДЪЛЖИ Министъра на културата да изпълни в цялост съдебно
РЕШЕНИЕ  № 38/03.01.2012 по Дело №7508/2011г., отговаряйки коректно и изчерпателно за всички налични копия на съкровището за периода 1950г./2013г.!
Гласувай:
7
0Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: tsvetankov
Категория: Други
Прочетен: 436296
Постинги: 82
Коментари: 61
Гласове: 6689
Спечели и ти от своя блог!
Календар
«  Октомври, 2020  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031